Please scroll down for the text in English.

 

Psi laju, karavane prolaze
–– serija umjetničkih rezidencija i predavanja unutar projekta Risk Change

 

Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci objavljuje

JAVNI POZIV

za umjetnike na rezidenciji

 

koji će biti predstavljeni u sklopu EU projekta Risk Change: https://riskchangeproject.wordpress.com/

 

Pozivamo umjetnike na rezidencijalni boravak u Rijeci u periodu između 6. veljače i 18. ožujka 2020., te razvoj umjetničkih prijedloga u formi predavanja, radionica i javnih intervencija.

Završni program projekta Risk Change fokusirat će se na pokušaje utvrđivanja i prepoznavanja mehanizama koji pridonose održavanju povijesnih stereotipa i transformaciji kolonijalističkog nasljeđa u današnjici. Pitamo se na koje se načine suvremene demokracije zatvaraju unutar svojih etničkih granica? Koje su to staro-nove forme kolonijalizma i što se zakuhava u ksenofobnim politikama?

Serijom predavanja, radionica i umjetničkih intervencija obaziremo se na očite i potisnute forme autoritarnih ideologija koje se manifestiraju uzavrelim emocijama, arogancijom i netrpeljivošću prema Drugom. U vremenu ‘kolonijalizma bez kolonija’ koji se odvija po puno širem registru nego što su to rasni kriteriji, a racionalizira pod okriljem civiliziranog razvoja, zaokupljaju nas različite forme protesta i udruživanja protiv politika izolacije. Programom izlazimo izvan prostora Muzeja u alternativne prostore okupljanja, poput noćnih klubova, dvorišta, ulica… Ponašamo se poput protagonista iz pjesme Noć u provinciji Miroslava Krleže prema kojoj je program i naslovljen, u nastojanju da izazovemo snažniju interakciju sudionika i publike. Zašto tako laju psi po našim mračnim noćima? Odjeknu li cestom korak nepoznata stranca il’ zavonja usred tmine vuk?

U aktualnom pozivu za umjetničke rezidencije inspirirani smo pitanjima provincijalizacije i društvene razjedinjenosti u kojoj su sve prisutnije razlike između povlastica onih na pozicijama moći i nezadovoljstva onih na društvenim marginama, ekonomski raslojenih i onemogućenih u udruživanju. Zanimaju nas prilozi koji su posvećeni stvaranju solidarnijeg okruženja, a koji se kao i u posljednjoj izložbi projekta Risk Change projekta, Mi nismo kao oni, obračunavaju s mitovima o superiornosti jedne skupine nad drugom i ukazuju na njihov fikcionalni i pseudoznanstveni karakter. U fokusu su rizici promjena nasuprot nasilnom iskorištavanju ljudi i okoliša i pozadinskim strahovima od rušenja granica koje nas odjeljuju od Drugog.

Prijedlozi mogu biti lokalno ili internacionalno motivirani.

Javni poziv je otvoren do 15. prosinca 2019. Rezultati javnog poziva bit će objavljeni do 10. siječnja 2020., a selekciju prijavljenih prijedloga razmatrat će žiri u sljedećem sastavu: Jelena Androić, Ksenija Orelj i Marina Tkalčić.

Prijave na javni poziv trebaju sadržavati:

 • CV
 • opis predloženog projekta koji će se razvijati tijekom rezidencijalnog boravka

Upute za prijavitelje:

 • na javni poziv mogu se prijaviti individualni umjetnici i umjetnički kolektivi iz Hrvatske, Europe i iz Trećih zemalja
 • prijavitelji trebaju poslati prijave na e-mail: stereotypes.mmsu@gmail.com s naznakom ‘Risk Residency’
 • minimalno trajanje rezidencijalnog boravka je 2 tjedna
 • autorski honorar iznosi 10.000,00 HRK bruto (1.350,00 EUR), bez obzira radi li se o umjetničkom kolektivu ili samostalnom umjetniku
 • MMSU snosi dodatne produkcijske troškove, te troškove putovanja i smještaja

Program podržava EU program Kreativna Europa – Potprogram Kultura, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Grad Rijeka i Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture.

Sadržaj Javnog poziva ne izražava mišljenje EU programa Kreativna Europa, hrvatskog Ministarstva kulture i Grada Rijeke, već samo mišljenja i stajališta Muzeja moderne i suvremene umjetnosti.

 


 

Dogs are barking, caravans are passing through
–– a series of art residency programs and talks as part of Risk Change program

 

Museum of Modern and Contemporary Art in Rijeka announces an

OPEN CALL

for artists in residence

 

who will be presented within the EU project Risk Change: https://riskchangeproject.wordpress.com/

 

The artists are invited to spend the period from February 6 to March 18, 2020 in Rijeka (the Kamov Residency) and to develop artistic proposals in the forms of lectures, workshops or public interventions.

The closing program of Risk Change project will try to identify and describe the mechanisms that support age-old stereotypes and colonialist heritage in today’s world. It investigates the ways modern democracies build walls around their own territories, but it also examines the old-new forms of colonialism and xenophobic policies.

In a series of lectures, workshops and art interventions, we reflect on the visible and less visible forms of authoritarian ideologies that manifest in violent emotions, arrogance and hostility towards the Other. In these times of “colonialism without colonies”, which encompasses much more than racial aspects, rationalized with the excuse of civilized development, we are occupied with different forms of protests against isolation politics. Our program leaves the spaces of the Museum, entering the alternative spaces of gathering, such as night clubs, backyards, streets… We behave in the manner of the protagonist from Miroslav Krleža’s Noć u provinciji [A Night in the Country], a poem that lends its name to this program, in an effort to provoke reaction of the participants and the audience. Zašto tako laju psi po našim mračnim noćima? Odjeknu li cestom korak nepoznata stranca il’ zavonja usred tmine vuk? [Why are the dogs barking so loudly in these dark nights? Is that a footstep of a stranger reverberating through the darkness, or is it a wolf?]

In this open call for artists in residence, we are inspired by issues of provincialization and social disunity, with ever more present differences between those in power and those living on social margins, those who are economically stratified and unable to gather in rebellion. We are interested in works dedicated to the creation of a more solidary environment, which, like the works shown in the final exhibition of Risk Change, We’re Not Like Them, deal with myths of superiority of one group over the other, exposing their fictional and pseudoscientific character. Finally, we focus on risks of change, in opposition to violent exploitation of people and environment and confronting people’s fears of knocking down the walls that separate us from the Other.  The topics of the works can be locally or internationally oriented.

The open call closes on December 15, 2019. The works will be selected by January 10, 2020 by the MMSU team: Jelena Androić, Ksenija Orelj and Marina Tkalčić.

Applications should contain:

 • curriculum vitae
 • a description of the proposed project that will be developed during the residency

 

Notes for applicants:

 • Individuals and collectives from Croatia, the EU and Third Countries can apply to the call
 • Applications should be sent to: stereotypes.mmsu@gmail.com with the subject ‘Risk Residency’
 • Minimal duration of the residency is two weeks
 • The author’s gross fee is 10.000,00 HRK (1.350,00 EUR), regardless of whether the applicant is an art collective or an individual author
 • MMSU will cover additional production costs as well as accommodation and travel expenses

 

The program is supported by the EU program Creative Europe, the Croatian Ministry of Culture, City of Rijeka and Rijeka 2020 – European Capital of Culture.

The contents of this open call do not express the opinion of the EU program Creative Europe, the Croatian Ministry of Culture and the City of Rijeka, but only the opinions of the Museum of Modern and Contemporary Art Rijeka.

 

cropped-cropped-rc-logo-text-mini.jpg  eu-co-founded-mini mk_logo grad_logo

Novi epk logo_page-0001