The Museum of Modern and Contemporary Art Rijeka announces an

                                                                  OPEN CALL

                                                                  for artworks

for Escape exhibition, which is to be held as the third episode of the EU project RISK CHANGE.  

To learn more about the project, please visit: https://riskchangeproject.wordpress.com/

Escape covers the topic of migrations as a collective phenomenon in the arena of everyday life. Exploring causes, background and consequences of migrations, the exhibition lays an emphasis on escape as a model of searching for solutions, where slippages, elusion and detours are the usual paths of survival.

The notion of escape has numerous connotations: the escape of capital, the escape of thought, the escape of brains, the escape from reality, all of which involves crossing the regular boundaries and breaking the regulations.

While the need for escape often has a negative sign, this exhibition takes interest in it as a proactive and self-sustaining act that manifests at least in two ways – as an effect of the lack of tolerance for an ongoing situation but also as a perk of being able to make an escape in the first place. At the same time, the exhibition calls attention to the questionable sovereignty – if the control of escape is the postulate of every organized society, isn’t it true that freedom is limited, always and everywhere? Accordingly, isn’t it true that an act of escape in the systems of intensified control becomes more and more visible?

The exhibition explores migration field as the place of life-saving, risky and exhausting escapes, focusing on positive outcomes, but also on impossible endeavors. It evokes the works of art that take different approaches, from personalized and poetic all the way to documentary and critique-oriented, highlighting the potential of escape as an effect of coercion, but also as an effect of free choice. In this exhibition, we wonder how contemporary art correlates with the situations of escape and how, avoiding literal depiction, it communicates the perilous trajectories of various escapes.

*

The artworks will be selected by the jury of five members – the MMSU curators Ksenija Orelj, Sabina Salamon, Nataša Šuković, Marina Tkalčić and Sabrina Žigo (City Museum of Rijeka). The selected works will be shown in an exhibition that will be held from 16 November 2018 to 15 January 2019 at the MMSU.

The application must contain:

 • name, surname, address, telephone number, e-mail address
 • CV
 • description of the work and work documentation (sketch, photo, video etc)
 • technical information about the way the work is displayed

Guidance notes for applicants:

 • the open call is intended for individuals and groups from Croatia, the EU and Third Countries (a Third Country is a country that does not participate in Creative Europe program. The expenses for Third Countries are all expenses allocated for Third Countries citizens, for activities that will be held in Third Countries, or for the European partners who travel to Third Countries. To find out more, please visit: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/22032018-eligible-countries_en.pdf
 • each author can send only one proposal
 • the authors can propose a new work or an existing work
 • the applications are sent to escape.rijeka@gmail.com, with a note ‘escape’
 • the author’s net fee is HRK 3.750,00 (500 €) regardless of whether the applicant is an art collective or an individual author); the fee covers the expenses of artwork transport and travel and accommodation expenses.

The open call closes on 10 September 2018, while the decision about the selected proposals will be published by 20 September 2018.

***

The program is supported by the EU program Creative Europe, the Croatian Ministry of Culture and the City of Rijeka.

The exhibition is part of the programme line Kitchen – Center for Creative Migrations, within the ECOC Rijeka 2020 – Port of Diversity.

The contents of this open call do not express the opinion of the EU program Creative Europe, the Croatian Ministry of Culture and the City of Rijeka, but only the opinions and stands of the Museum of Modern and Contemporary Art.

Photo: Ana Sladetić, Sudaranje, video instalation, 2017., from the Black Disguises exhibition at MMSU.

cropped-rc-logo-text-mini1.jpg eu-co-founded-mini epk logo mk_logo grad_logo


 

            Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci objavljuje

                                                                           JAVNI POZIV

                                                                      za umjetničke radove

za izložbu Bijeg koja se održava kao treća epizoda EU projekta RISK CHANGE.

Više o projektu na poveznici: https://riskchangeproject.wordpress.com/

Izložba Bijeg tematizira migracije kao kolektivni fenomen na poprištu svakodnevnog života. Baveći se njihovim uzrocima, povodima i posljedicama naglasak je na bijegu kao modelu iznalaženja rješenja u kojem se iskliznuća, izmicanje i zaobilaženje pojavljuju kao uobičajeni putevi opstanka.

Pojam bijega definiran je širokim pojmovnikom: bijegom kapitala, bijegom misli, bijegom mozgova, bijegom od stvarnosti, a time i prijelazom redovne granice, prestupanjem mjere ili prekoračenjem ovlasti i propisa.

Dok potreba za bijegom često nosi negativni predznak, izložbu zanima kao proaktivan i samoodržavajući čin koji se manifestira u najmanju ruku dvojako – kao posljedica pomanjkanja tolerancije prema trenutnom stanju, ali i povlastica da se u bijeg možemo upustiti. Ujedno izložba skreće pažnju na upitnu suverenost, jer ako je kontrola bijega pretpostavka svakog organiziranog društva, nije li ograničavanje sloboda uvijek i svugdje? I samim tim, ne postaje li bijeg uslijed pojačane kontrole sve vidljiviji?

Izložba fokusira migracijsko polje kao mjesto spasonosnih, rizičnih, iscrpljujućih bjegova, oslanjajući se na njihove pozitivne ishode, ali i nemoguće pothvate. Priziva umjetničke radove u rasponu od personaliziranih i poetskih do dokumentarnih i kritičkih pristupa, usmjeravajući se na potencijal bijega kao posljedice prisile, ali i slobodnog izbora. Izložbom se pitamo kako suvremena umjetnost korelira sa situacijama bijega i na koje načine, zaobilazeći doslovan prikaz, posreduje rizične putanje bjegova.

 *

Umjetničke radove birat će peteročlani žiri – MMSU kustosice Ksenija Orelj, Sabina Salamon, Nataša Šuković, Marina Tkalčić i Sabrina Žigo (Muzej grada Rijeke). Izabrani radovi bit će predstavljeni na izložbi koja će se održati od 16. studenog 2018. do 15. siječnja 2019. u MMSU.

Prijava treba sadržavati:

 • ime, prezime, adresu, broj telefona, e-mail adresu
 • životopis
 • opis rada uz popratnu dokumentaciju (skica, foto, video zapis ili dr.)
 • tehničke podatke o postavu rada

Napomene za predlagatelje/ice:

 • pravo prijave na javni poziv imaju pojedinci i kolektivi s područja Republike Hrvatske i EU, te Trećih zemalja (Treća zemlja je zemlja koja ne sudjeluje u programu Kreativna Europa. Troškovi za Treće zemlje su svi troškovi namijenjeni građanima Trećih zemalja, aktivnostima koje će se odvijati u Trećim zemljama, ili europskim partnerima koji putuju u Treće zemlje. Više informacija na poveznicama: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/22032018-eligible-countries_en.pdf
 • jedan autor/ica se može na javni poziv javiti s jednim radom
 • mogu se predložiti novi radovi ili već postojeći radovi
 • prijave se šalju mailom na adresu escape.rijeka@gmail.com, s naznakom ‘escape’
 • honorar za izabranog autora/icu iznosi 3.750,00 kn neto (neovisno radi li se o umjetničkom kolektivu ili individualnom autoru); pokrivaju se troškovi transporta radova, putni troškovi i smještaj.

Javni poziv otvoren je do 10. rujna 2018. godine, a obavijest o prihvaćenim prijedlozima bit će objavljena do 20. rujna 2018.

***

Program je sufinanciran sredstvima programa Europske unije Kreativna Europa, Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Grada Rijeke.

Izložba je dio programske linije KitchenCentar za kreativne migracije kojeg Muzej moderne i suvremene umjetnosti razvija unutar četverogodišnjeg programa EPK  Rijeka 2020 – Luka različitosti .

Sadržaj poziva ne izražava mišljenje programa EU Kreativna Europa, Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Grada Rijeke, već isključivo mišljenje i stavove Muzeja moderne i suvremene umjetnosti.

Foto: Ana Sladetić, Sudaranje, videoinstalacija, 2017., s postava izložbe Crne Krabulje u MMSU.

cropped-cropped-rc-logo-text-mini.jpg eu-co-founded-mini epk logo mk_logo grad_logo

 

 

 

Advertisements