Scroll down for English version. 

Crne krabulje

MMSU, 14. prosinca 2017. – 22. veljače 2018. 

Otvorenje: 14. prosinca 2017. u 19 sati 

MMSU @ Krešimirova 26c

Bivša tvornica Rikard Benčić

Izložba Crne krabulje bavi se migracijama koje na razini svakodnevnog života u pravilu proizvode neku vrstu ekscesa. Pod tim mislimo da migracijski proces ne može biti rezultat stabilnog stanja, već neke vrste prekoračenja: ovlasti, granice, mjere ili propisa.

S uporištem u umjetničkim praksama i trenutnom društvenom stanju, izložba objedinjuje migracijsku, radnu i ekonomsku problematiku. Fokusira potencijal promjene kao nužnost bivanja i rizik suočavanja sa svakodnevicom koji se odnosi i na migrante i na stanovnike koji trenutno nisu u procesu migriranja. U rasponu od personaliziranih i poetskih pristupa do dokumentarnih i kritičkih, radovi naznačuju spektar (ne)mogućnosti snalaženja u situacijama poremećene sigurnosti i zaštite: stanja dezorijentiranosti i beznađa, napora optimizma i zajedništva. Na sjecištu politike i poezije, druga epizoda međunarodnog projekta RISK CHANGE predstavlja dvanaestero autora koji odmiču od društveno-političke statistike i zalaze u emotivno-psihičku pozadinu migracija. RISK CHANGE nastoji potvrditi migracije kao općevažeće načelo istražujući njihove stvarne i fikcijske mogućnosti izvan dohvata zadanih granica. Svjedoči o bezvremenosti fenomena, kao i o dugotrajnoj umjetničkoj preokupaciji temom lomljivosti ljudskih veza, ekscesom nesigurnosti i odbačenosti koje ova tema izaziva.

U videoinstalaciji Sudaranje, Ana Sladetić posredno se osvrće na problem kontrole mobilnosti unutar propisanog administrativnog okvira koji se nerijetko pokazuje ograničavajućim, poraznim u odnosu na temeljne ljudske slobode. Držeći da su uzajamna trenja i sudari najčešće nuspojave djelovanja u ekscesnim stanjima, tematizira savladavanje granica kao iskustvo zbrke i sukoba, osobito u slučaju masovnih migracija. Na temu suparništva nastavlja se video Sweet Dreams Are Made of This Carlosa Airesa, gdje pratimo monumentalnu sliku sprege raskoši, moći i nasilja, u kojoj se eksces pojavljuje u metafori tango plesa dvojice zakrabuljenih pripadnika (španjolske) specijalne policije. Aktivacija nasilja kao opće mjesto u društvu pokleknule pravde, glavni je orijentir videoinstalacije Rio de Janeiro, Illegal City, Rafaela Puettera alias Rafucka. Sučelice prikazuje sportski megaspektakl i svakodnevnu borbu za osnovna građanska prava (sloboda kretanja, jednakost) u kojoj privikavanje na rizik postaje normalno stanje društva. Uzajamnost odnosa između migracijskih tokova i protoka kapitala provlači se u dokumentarcu Jesenice – Stuttgart Miroslava Mikuljana. Kratkim protrčavanjem kroz situacije sa željezničke stanice na kojoj prati ukrcaj Jugoslavena na vlak za Njemačku, film odražava ideološku i radnu etiku sedamdesetih godina. Na razglasu emitiran govor dobrodošlice poziva na zajedništvo, jednakost i mir, kao i na izražavanje zahvalnosti imigrantima za doprinos u izgradnji zajedničke budućnosti. Uz bok oblaku optimizma i vjeri u bolje sutra, stoji i svijest o migracijama koje u pravilu podliježu nadzoru i neočekivanim restrikcijama.

Propusti međunarodne politike na štetu suvereniteta i jednakopravnosti koje vode u sve veću klasnu raslojenost niti su vodilje u instalaciji Highlife Cristiana Bertija i Cana Sungua. Tematizirajući ograničenje tržišta rada i izostanak socijalne integracije migranata, instalacija u obličju doma s kartonskim zidovima donosi izmaštanu stvarnost, nastalu iz potrebe za vlastitim sigurnim zonama društvenosti. Na tom je tragu i dokumentarac Marianne Christofides Nedjelje u Nikoziji, u kojem radne migrantice nedjeljnim okupljanjima stvaraju vlastiti društveni prostor, kao katalizator promjene i otpor socijalnoj izolaciji. Potraga za boljim životom kao jedna od najučestalijih povoda migracijskih pohoda, zahvaćena je i videoinstalacijom Limb Laurenta Van Lanckera  u kojem prizori iz migrantskog kampa naznačuju osjećaj dezorijentiranosti i beznađa ljudi koji se na put u nepoznato otiskuju prinudno. S tim u vezi, kao istraživačku vodilju Elejana van der Veldea u instalaciji Bez naslova (Crna materija), izdvajamo iscrpljivanje vremena koje život u dugotrajnoj neizvjesnosti ima za posljedicu, i koje završava u polaganom ali izvjesnom kolapsu. S druge strane, obnovljivost potrošenog i zamjena za novo pozitivnijeg predznaka, postaje dragocjeno sredstvo imaginacije Roos van Haaften. Sastavljena od odbačenih materijala, pod svjetlom reflektora, instalacija Divna izolacija poprima izgled distopijskih mikro krajolika. Kao pokušaj stišavanja ekscesa. Topografske projekcije u radovima Aleksandra Garbina pojavljuju se kao poligon za vježbanje rješenja u novonastalim uvjetima, gdje kartografski motivi proigravaju svoja uobičajena značenja kroz neprikazivanje stvarnosti kao opipljive slike, već metafizičkog stanja (Spojevi, Prenesene površine, Area neutra, Geographical Flag Project). Promišljanje prostora kao mjesta prebjega, skloništa i nestanka, motivi su fotografske serije Granice Davora Sanvincentija. Autor naglašava dvojakost odnosa pokretljivosti i zapreke, dovodeći je u vezu s planinama kao savladivim preprekama, mjestima labavih graničnosti nasuprot zacrtanim teritorijalnim i političkim granicama.

Zahvale: Diana Nenadić, Hrvatski filmski savez, Zagreb, Odsjek za kulturalne studije Sveučilišta u Rijeci, Škola za primijenjenu umjetnost, Rijeka, Asfaltna baza Marišćina, Općina Klana, Metis d.d., Rijeka

Podrška: Kreativna Europa, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Grad Rijeka, Rijeka 2020, Mondrian fond

Izložba je dio programske linije Kitchen – Centar za kreativne migracije kojeg Muzej moderne i suvremene umjetnosti razvija unutar četverogodišnjeg programa EPK  Rijeka 2020 – Luka različitosti.

Foto: Carlos Aires – Sweet Dreams are Made of This, video, 2016.

cropped-rc-logo-text-mini1.jpg eu-co-founded-mini mk_logo grad_logo Rijeka-2020-EPKarneval-party-ususret-finalnom-izboru-Europske-prijestolnice-kulture_article_full.png  mondriaan-677x1024


Black Disguises

MMSU, 14th December 2017 – 22nd February 2018

Exhibition openning: 14th December 2017 at 7 p.m.

MMSU @ Krešimirova 26c

Ex factory Rikard Benčić

 

Exhibition Black Disguises deals with migrations that produce excess in everyday life. By this we mean that migration process cannot be a result of a stable condition, but an outcome of going beyond: beyond authority, beyond boundaries or borders, beyond measures or regulations.

With a foothold in art practices and the current social condition, the exhibition addresses the issues of migrations, labor and economy. It explores the potential of change as the necessity in life and the risks of facing the everydayness that are placed both before the migrants and the people who are not in the process of migrating (yet). Taking different approaches – from personalized and poetic to documentary and critical – the exhibited works highlight the (im)possibility of coping with the situations of broken security and protection, with disorientation and hopelessness, with the struggles of optimism and togetherness. At the junction of politics and poetry, the second edition of the international project RISK CHANGE presents twelve authors who move away from the socio-political statistics and explore the emotional and mental background of migrations. RISK CHANGE aims to define migrations as a general principle, investigating their real and fictional possibilities beyond the set boundaries. It testifies to the timelessness of the phenomenon, and speaks of the lasting artistic preoccupation with the motif of fragility of human relationships, and the excess of insecurity and rejection this topic creates.

In her video-installation entitled Collision, Ana Sladetić indirectly addresses the issue of the control of people’s mobility within the existing administrative frameworks that often prove to be constraining and harmful to basic human freedoms. With a belief that frictions and collisions are most often the side effects of excessive states, Ana thematizes the act of surmounting the boundaries as an experience of confusion and conflict, especially in the cases of mass migrations. Also exploring the topic of conflict, Carlos Aires’ video Sweet Dreams Are Made of This appears as a monumental depiction of the alliance of luxury, power and violence, where the excess comes wrapped in a metaphor of a tango dance performed by two disguised members of (the Spanish) special police. Violence as a leitmotif in the society of fallen justice is explored in the video-installation Rio de Janeiro, Illegal City, by Rafael Puetter alias Rafucko. Rafucko juxtaposes a sporting mega-event with an everyday fight for basic human rights (freedom of movement, equality), the fight in which getting used to the risk becomes a common phenomena. The relationship between migration flow and capital flow can be seen in the documentary Jesenice-Stuttgart by Miroslav Mikuljan. Offering brief images from a train station where the Yugoslavs’ boarded the trains to Germany, the film reflects the ideological and working ethics of the 1970s. A voice heard over the speakers calls for unity, equality and peace, expressing gratitude to the immigrants for their share in the making of the future. Next to the bubble of optimism and the faith in a brighter tomorrow, there is the awareness of unexpected restrictions and control that actually affect these migrations.

The failures of the international politics in the field of sovereignty and equality, which cause even bigger class divisions, are the main themes of Cristiano Berti’s and Can Sungu’s installation Highlife. Addressing the issue of limitations in labor market and the absence of social integration of the migrants, the installation takes the form of a home with cardboard walls, revealing a fantasized reality that reflects the need for personal safe zones with the society. The documentary by Marianna Christofides Sundays in Nicosia goes along the similar lines, depicting women migrant workers who in their Sunday get-togethers build their own social space, which functions as a catalyst of change and symbolizes resistance against the social isolations. The quest for a better life, as one of the most often reasons for migrations, is also captured in a video-installation called Limb by Laurent Van Lancker. The scenes from a migrant camp suggest a feeling of disorientation and hopelessness of the people who are forced to set out into the unknown. Elejan van der Velde’s installation Untitled (the Black Matter) explores the exhaustion of time that comes as the effect of living in constant uncertainty, which ultimately leads to catastrophe. On the other hand, the renewability of depleted things and an exchange for something new and positive becomes a precious source of creation in the work of Roos van Haaften. Made of discarded materials and placed under reflectors, his installation entitled Wonderful Isolation takes on the appearance of dystopic micro-landscapes, symbolizing an attempt of reducing the excessive. The topographic projections of Aleksandar Garbin act as polygons for testing the solutions to the newly-arisen conditions. Cartographic motifs play with their usual meanings by choosing not to represent reality as a tangible image, but as a metaphysical state (Compounds, Transferred Surfaces, Area neutra, Geographical Flag Project). The contemplation of space as the place of escape, refuge and disappearance is what makes Davor Sanvincenti’s photographic series called Borders. The artist draws attention to the duality of the relationship between mobility and hindrance, comparing it with mountains – mountains as surmountable obstacles, places of loose boundaries, in contrast to the fixedness of territorial and political borders.

Acknowledgement: Diana Nenadić, Hrvatski filmski savez, Zagreb / Croatian Film Association, Zagreb; Odsjek za kulturalne studije Sveučilišta u Rijeci / Department of Cultural Studies of the University of Rijeka; Škola za primijenjenu umjetnost, Rijeka / School of Applied Art and Design, Rijeka, Asfaltna baza Marišćina, Općina Klana / Asphalt base Marišćina, Municipality of Klana

Supported by: Kreativna Europa, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Grad Rijeka, Rijeka 2020, Mondrian fond

The exhibition is part of the programme line Kitchen – Center for Creative Migrations, within the ECOC Rijeka 2020 – Port of Diversity. http://www.rijekaepk.eu/en

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Foto: Carlos Aires – Sweet Dreams are Made of This, video, 2016.

cropped-rc-logo-text-mini1.jpg eu-co-founded-mini  mk_logo grad_logo

 

Rijeka-2020-EPKarneval-party-ususret-finalnom-izboru-Europske-prijestolnice-kulture_article_full.png  mondriaan-677x1024

Advertisements