logo13

Između tamo i tamo: anatomija privremenih migracija

MMSU, 27. 1 – 19. 3. 2017.

Otvorenje: Noć muzeja, petak, 27. 1. 2017. u 20 sati

Nastup Mješovite pjevačke skupine Montenegrini u 23 sata

Razgovor s umjetnicima/umjetnicama, i autoricama izložbe i vodstvo kroz izložbu: subota, 28. 1. 2017. u 11 sati  (sudionici – Irena Bekić, Duga Mavrinac, Andreja Kulunčić, Ana Hušman, Božena Končić Badurina, Sandra Sterle, Tomislav Brajnović)
Izložba Između tamo i tamo: anatomija privremenih migracija nastala je u interdisciplinarnoj antropološko-umjetničkoj autorskoj suradnji kustosica Irene Bekić i Duge Mavrinac. Projekt proučava osobne priče, društvene i kulturne procese nastale uslijed kretanja privremenih migracija različitih migrantskih skupina, poput radnica u kućanstvima i njegovateljica, fizičkih i sezonskih radnika, umjetnika na rezidencijama i drugih. Nasuprot dominirajućem govoru u javnom prostoru o izbjeglicama i azilantima i njihovim stradavanjima, skrećemo pozornost na one skupine nevidljivih migranata, ljude iz naše zajednice, susjede, prijatelje, poznanike i članove obitelji, prepuštene uglavnom taktikama vlastitog snalaženja, ali i predrasudama zajednice iz koje i u koju dolaze.
U analizama privremenih migracija najčešće se problematiziraju politike i metode integracije migranata, dok se analiza i rakursi iz tzv. „zemalja odlazaka“ često zanemaruju ili u potpunosti izostaju. Stoga se izložba fokusira na tri aspekta: napetosti bivanja na dvije adrese, nevidljivosti u javnom prostoru i svakodnevnom životu te procesima i transformacijama u zemljama odlaska.

Umjetničke produkcije desetero autorica i autora, edukativne muzejske radionice i radionice sa studentima, studentska vodstva, susreti s umjetnicima te okrugli stol Privremene migracije – liminalnost, ranjivost i rad, platforma su za istraživanje migracijskih procesa, uključujući sudjelovanje migracijskih skupina, njihovu aktivaciju i mogućnost umrežavanja. Izložba propituje suvremene migracijske procese u zemljama obilježenim dugotrajnim migracijama, Hrvatskoj i Rumunjskoj, i primjenu pojmova drugosti, bliskosti, tolerancije i mobilnosti u propitivanju kontinuiranih kretanja radnika u smjeru zapadnoeuropskih zemalja.

sandra-sterle-i-danica-dakic
Sandra Sterle and Danica Dankić – Go Home

Umjetnički radovi, nastali u rasponu od početka 2000-ih do danas, tematski obuhvaćaju suvremene privremene migracije, i one s početka prošlog stoljeća, ili elaboriraju pitanje teritorijalnih političkih granica svjedočeći o stalnosti fenomena, kao i o dugotrajnoj umjetničkoj preokupaciji temom, mimo njezine trenutne aktualizacije.

Okosnica projekta je potencijalni kapacitet saveza kulturne antropologije i umjetnosti, bliskost u njihovoj aktivnoj i dinamičnoj ulozi spram vlastitog djelovanja, traženju i pronalasku novih metoda, oblika prezentacije, postavki i metafora promišljanja o suvremenosti. Kolaborativna metoda uspostavlja se na razini kuriranja projekta i pojedinačnih suradničkih projekata, pa suradnja postaje i temeljni princip u gradnji izložbe. Ona odgovara solidarnosti koja se uspostavlja među migrantima na nesigurnom tržištu, u neformalnim radnim odnosima i u dvostrukom bivanju i pripadanju.

Na izložbi sudjeluje desetero umjetnika: Tomislav Brajnović (HR), Danica Dakić (BIH), Larisa David (RO), h.arta group (RO), Silvia Hell (IT), Nicole Hewitt (HR),  Ana Hušman (HR), Božena Končić Badurina (HR), Andreja Kulunčić (HR), Veda Popovici (RO), Sandra Sterle (HR).

Suradnici na projektu: Škart (dizajn i vizualni identitet), Centar za mirovne studije (organizatori radionice i suradnici na okruglom stolu), Grupa 484 (sudionici okruglog stola), BRID (organizatori radionice i suradnici na okruglom stolu) i MAZ (organizatori radionice i suradnici na okruglom stolu). Posebno zahvaljujemo na neizostavnom doprinosu kazivačicama i sugovornicima u istraživanjima.

andreja-kuluncic
Andreja Kulunčić – Bosnians Out!

Izložba je dio projekta RISK CHANGE / RISKIRAJ PROMJENU

Više o izložbi i popratnom programu.


Between There and There: Anathomy of Temporary Migrations

MMSU, 27.1. – 19.3.2017.

Opening: Night of Museums, Friday, 27.1.2017, 8 pm

Performance of Miscellaneous singing group Montenegrini, 23 pm

Artist and authors of the exhibition talk, exhibition guidance: Saturday, 28.1.2017. at 11 am (participants – Irena Bekić, Duga Mavrinac, Andreja Kulunčić, Ana Hušman, Božena Končić Badurina, Sandra Sterle, Tomislav Brajnović).
Exhibition Between There and There: Anathomy of Temporary Migrations was made through interdisciplinary anthropological and artistic author cooperation of curators Irena Bekić and Duga Mavrinac. The project studies the personal stories, social and cultural processes resulting from the movement of temporary migration of different migrant groups, such as workers in households and nurses, physical and seasonal workers, artists on residencies, and others. In contrast to the dominating speech in the public space of refugees and asylum seekers and their sufferings, we draw attention to those groups of invisible migrants, people from our community, neighbors, friends, acquaintances and family members that are largely left to their own tactics of coping with life, but also to the prejudices of the community from which and to which they move.

The analysis of temporary migration usually discusses the policy and methods of integration of migrants, while the analysis of the angles of the so-called “Departure countries’ are often neglected or completely absent. Therefore, the exhibition focuses on three aspects: the tension of being on two addresses, invisibility in public space and everyday life, and processes and transformations in the countries of departure.

Artistic production of ten authors, educational museum workshops and workshops with students, student exhibition guidances, meetings with artists and roundtable Temporary migration – liminality, vulnerability and work are platform for migration research processes, including the participation of migrant groups, their activation and networking opportunities. The exhibition explores contemporary migration processes in countries marked by long-term migration, Croatia and Romania, and the application of the concepts of otherness, closeness, tolerance and mobility in questioning continuous movement of workers in the direction of Western European countries.

The works of art, generated from the beginning of the 2000s to today, thematicaly include contemporary temporary migration, and those at the beginning of the last century, or they elaborate on the issue of territorial political boundaries, testifying the continuity of the phenomenon, as well as the long-term artistic preoccupation with the theme, in spite of its current actualization.

The backbone of the project has a potential capacity for alliance of cultural anthropology and art, closeness in their active and dynamic role towards its own action, seeking and finding new methods, forms of presentation, theories and metaphors of reflection on modernity.

Collaborative method is established on the level of curating the project and individual collaborative projects, so cooperation becomes a fundamental principle in the construction of the exhibition. It corresponds to the solidarity which is established among migrants at insecure market, in casual labor relations and in the situations of dual residence and belonging.

The exhibition includes ten artists: Tomislav Brajnović (HR), Danica Dakić (BIH), Larisa David (RO), h.arta group (RO), Silvia Hell (IT), Nicole Hewitt (HR),  Ana Hušman (HR), Božena Končić Badurina (HR), Andreja Kulunčić (HR), Veda Popovici (RO), Sandra Sterle (HR).

Project members: Škart (design and visual identity), Center for Peace Studiess (organizers of the workshop and participants at the round table), Group 484 (participants at the round table), BRID (organizers of the workshop and participants at the round table), and MAZ (organizers of the workshop and participants at the round table). Special thanks to the indispensable contribution of narrators and interlocutors in the research.

Exhibition is a part of the project RISK CHANGE / RISKIRAJ PROMJENU.

More about exhibition and accompanying program.

 

cropped-rc-logo-text-mini.jpg  eu-co-founded-minimk_logo kultura-nova_logo grad_logo

Advertisements