U okviru natječaja za izložbu Između tamo i tamo: Anatomija privremenih migracija, šesteročlani žiri u sastavu: Irena Bekić, Duga Mavrinac; Ksenija Orelj, Nataša Šuković,  Slaven Tolj, Milica Đilas, izabrao je

umjetnički projekt Nicole Hewitt pod nazivom Ova žena se zove Jasna 08 – performans.

Višegodišnji projekt Ova žena se zove Jasna je skica za povijesni roman koji se manifestira kao performans, tekst i film.  Istražuje mogućnost pripovijedanja i fokalizacije likova u tekstu, u njegovom ritmu i formi kroz fragmentarni narativ vezan uz Haški sud. Kao polazište uzima međuprostor osobne i službene povijesti kroz fragmentarni narativ vezan uz Haški sud, proces postojanja i nepostojanja u medijima, u arhivu i u društvu, prevođenje i prenošenje društvenih percepcija, upisivanje i neupisivanje u kolektivnu memoriju sadržaja i poruka slika, filmova i teorija. U osmoj epizodi, Jasna razmišlja o svom povratku u Hrvatsku, o novčanim stimulacijama koje Nizozemska nudi imigrantima iz postjugoslavenskog konteksta za povratak u svoje domicilne prostore, o novim migracijama Sirijaca, o razlici između analognih i digitalnih zapisa memorija. Zamišlja dan kada više neće postojati niti jedno analogno sjećanje.

Za edukativni program izabran je prijedlog Centra za mirovne studije – radionica za studente – Migrantski rad – aktivistički doprinosi. Radionica se provodi u suradnji Mirovnih studija (Centar za mirovne studije) i partnera: Baze za radničku inicijativu i demokratizaciju (BRID) i Mreže antifašistkinja, a neki od ciljeva radionica su:

  • predstaviti studentima dosadašnje aktivističke oblike rada na otvaranju ove teme u javnosti
  • sa studentima artikulirati raznolike društvene dimenzije migracija i rada
  • motivirati ih za vlastiti angažman – potaknuti da ovu dimenziju uključe u svoj istraživački i aktivistički rad – potaknuti stvaranje praktičnog i artikuliranje akademskog znanja na temu ekonomskih migracija i migrantskog rada.

Priprema i provedba radionice: Iva Zenzerović
Provoditelji: Julija Kranjec (CMS), Iva Ivšić (Mreža antifašistkinja/Brid), Branimir Šloser (Brid), Duga Mavrinac (IPAK).

Na natječaj je prijavljeno sveukupno 38 prijedloga za umjetnički projekt, te 5 prijedloga za edukativni program. 

                                                                             ***

Izložba Između tamo i tamo: Anatomija privremenih migracija održat će se, kao prva epizoda EU projekta RISK CHANGE, od 27.1. do 19.3 2017. godine u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti. Umjetničko-istraživački projekt i izložba okuplja multidisciplinarni tim, predviđa umjetničke produkcije, nove prostore izvedbe, različite edukacijske forme te razvija platformu za istraživanje migracijskih procesa uključujući sudjelovanje migracijskih skupina, njihovu aktivaciju i mogućnost umrežavanja. Otvoren je prema različitim kulturama i usmjeren na transnacionalne suradnje i umrežavanja. Zauzimajući aktivirajuću poziciju u odnosu na vlastito dvostruko pripadanje i bivanje na dvije adrese, privremeni su migranti potencijalni aktivatori prakse otpora, prilagodbe i moguće društvene promjene. Projekt istražuje procese koji se pritom aktiviraju na osobnoj i kolektivnoj razini te sagledava i rakurs “zemlje odlaska” koji se uslijed dominirajućeg naglaska na različite politike i metode integracije migranata često zanemaruje ili izostaje.  Projekt se metodološki izgrađuje na interferenciji kulturne antropologije i umjetnosti.

Na izložbi sudjeluje devetero međunarodnih umjetnika (uz žiriranjem odabrani rad umjetnice Nicole Hewitt): Tomislav Brajnović (HR), Danica Dakić (BIH) Larisa David (RO), h.arta grupa (RO), Silvia Hell (IT), Ana Hušman (HR), Božena Končić Badurina (HR), Andreja Kulunčić (HR), Veda Popovici (RO), Sandra Sterle (HR).

EU projekt RISK CHANGE, u sklopu kojega se održava izložba Između tamo i tamo: Anatomija privremenih migracija, sufinanciran je programom Europske unije – Kreativna Europa. Tijekom četiri godine (1. 6. 2016. – 31. 5. 2020.) radit će na kreiranju, povezivanju, uspoređivanju i promoviranju europske suvremene interdisciplinarne umjetnosti povezane s društvenim studijima, primijenjenim znanostima i migracijama, s ciljem izgradnje mreža i povezanosti između migranata i lokalnog stanovništva. Više o projektu možete pronaći na poveznici: https://riskchangeproject.wordpress.com/.


Within the Open Call for the participation at the exhibition Between There and There: Anathomy of Temporary Migrations six membered jury: : Irena Bekić, Duga MavrinacKsenija Orelj, Nataša Šuković,  Slaven Tolj, Milica Đilas, chose

art project of Nicole Hewitt – This Women’s Name is Jasna 08 – performance.

Perennial project This Women’s Name is Jasna is a sketch for a history novel manifested as performance, text and movie. It investigates narration and focalization of characters in the text, in it’s rythm and form through fragmented narrative connected with the Hague tribunal. As a starting point it takes interspace of personal and official history through fragmented narrative of Hague tribunal, process of existence and non-existence in the media, in the archive and society, translation and transfering of social perceptions, inscribing and non-inscribing of pictures, movies and theories content and messages in collective memory. In episode 8, Jasna is thinking about her return to Croatia, about money stimulations that Netherlands offers to migrants from post-yugoslav context for return in their domicile spaces, about new Syrian migrations, about difference between analogue and digital records of memories. She imagines the day when not a single analogue memory will exist.

For educational program the jury chose the proposal of Center for Peace Studies (ZG) – workshop for students – Migrant Work – Activist Contributions. The workshop is conducted in cooperation of Peace Studies (Center for Peace Studies) and partners: Base for Workers’ Initiative and Democratization (BRID) and Anti-fascist Women Network, and some of the workshop goals are:

  • Present to students former acitivist forms of work at opening of the mentioned subject in the public
  • Articulate with students different social dimensions of migration and work
  • Motivate students for their own engagement – encourage them to include this dimension in their research and activist work
  • Encourage creation of practical and articulation of academic knowledge about economic migrations and migrant work.

Workshop preparation and implementation: Iva Zenzerović
Implementation: Julija Kranjec (CMS), Iva Ivšić (Anti-fascist Women Network/Brid), Branimir Šloser (Brid), Duga Mavrinac (IPAK).

38 proposals for art project was registered to the Open Call, and 5 proposals for educational program.  

***

Exibition Between There and There: Anathomy of Temporary Migrations will be held, as a first episode of EU project RISK CHANGE, from January 27th until March 19th 2017 in the Museum of Modern and Contemporary Art.

This art and research project and exhibition gathers multidisciplinary team, anticipate art productions, new spaces of performances, different educational formes and develops the platform for research of migration processes, including participation of migration groups, their activation and possibilities of network. The project is open toward different cultures and is directed at transnational cooperations and networking. Taking active position in relation to their own double belonging and staying at two adresses, temporary migrant are potential activators of resistence, adjustement and possible social change. The project investigates processes that activate on personal and collective level, and examines the angle of „country of departure“ that is, during the dominating accent on different politics and methods of migrant integrations, often absent and neglected. The project is methodologically built on interferention of cultural anthropology and art.

At the exhibition participate nine international artist (plus jury selected work of artist Nicole Hewitt): Tomislav Brajnović (CRO), Danica Dakić (BIH) Larisa David (RO), h.arta grupa (RO), Silvia Hell (IT), Ana Hušman (CRO), Božena Končić Badurina (CRO), Andreja Kulunčić (CRO), Veda Popovici (RO), Sandra Sterle (CRO).

EU project RISK CHANGE, within which the exhibition Between There and There: Anathomy of Temporary Migrations will be held, is co-financed by EU program – Creative Europe. During four years (July 1st, 2016 – May 31st, 2020). During four years it is going to work on creating, connecting, comparing, and promoting of European contemporary interdisciplinary arts connected with social studies, applied sciences and migrations, with the goal of building networks and inter-connectedness of migrants and local community. More about the project find here: https://riskchangeproject.wordpress.com/.

 

Photo copyrights: Tomislav Brajnović, http://golo-brdo.brajnovic.com/exhibition/tomislav-brajnovic/

cropped-rc-logo-text-mini.jpg   eu-co-founded-minimk_logograd_logokultura-nova_logo

Advertisements