Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci, u sklopu europskog projekta Risk Change / Riskiraj Promjenu, provodi terensko istraživanje u suradnji s istraživačima – Barbarom Matejčić, slobodnom novinarkom i Dragom Župarić-Iljićem, sociologom sa zagrebačkog Instituta za migracije i narodnosti. Kroz istraživanje, koje će se odvijati kroz razgovore s pojedincima i grupama, bavit ćemo se širokim spektrom migracija, te pokušati odgovoriti na pitanje: Je li Rijeka multikulturalan grad?

U sklopu navedenog istraživanja pozivamo sve one koji su iz bilo kojega razloga preselili/migrirali u Rijeku od 1940-ih godina do danas, kao i one koji su određeni dio radnog vijeka boravili izvan Hrvatske, u koju su se na koncu vratili. Zainteresirane pozivamo da sudjeluju u razgovoru s istraživačima kako bi prikupili različita očekivanja i iskustva Riječana i stranaca u Rijeci koji su imali migrantsko iskustvo. Istraživanje će se odviti tijekom veljače 2017., a sudionike ćemo naknadno informirati o tijeku istraživanja.

Molimo zainteresirane da nam mailom dostave sljedeće podatke:

 • ime
 • prezime
 • spol
 • dob
 • zanimanje
 • mjesto odakle dolazite
 • godina dolaska u Rijeku
 • razlog dolaska u Rijeku
 • status (državljanstvo ili privremeni/stalni boravak)
 • kontakt: e-mail/mobitel

Nakon prikupljenih podataka izvršit će se selekcija kandidata prema navedenim sociodemografskim karakteristikama i varijabilnostima ispitanika. Pojedince koje selekcijom ne uđu u istraživanje nastojat ćemo uključiti u projekt preko drugih formata – radionica, predavanja, vodstava i sl.

Javni poziv otvoren je do 20. siječnja 2017. godine, a zainteresirani se trebaju javiti na e-mail: marina.tkalcic@mmsu.hr ili telefonski, na broj: +385 (0)91 548 9427.

RISK CHANGE (RC)  je projekt sufinanciran programom Europske unije –Kreativna Europa, koji će tijekom četiri godine (1. 6. 2016. – 31. 5. 2020.) raditi na kreiranju, povezivanju, uspoređivanju i promoviranju europske suvremene interdisciplinarne umjetnosti povezane s društvenim studijima, primijenjenim znanostima i migracijama, a s ciljem izgradnje mreža i povezanosti između migranata i lokalnog stanovništva stremeći integraciji kulturne raznolikosti povezane sa suvremenim procesima migracija i konstantnom društvenom i kulturnom mijenom u 21. stoljeću.


Museum of Modern and Contemporary in Rijeka, within EU project Risk Change, conducts field research in cooperation with researchers – Barbara Matejčić, freelance journalist, and Drago Župarić-Iljić, sociologist from The Institute for Migration and Ethnic Studies (Zagreb). Through this research, which will take place through interviews and converstaions with individuals and groups, we will deal with a broad spectrum of migration, and we’ll try to answer the question: Is Rijeka a multicultural city?

Within this research we invite all those who for any reason moved / migrated to Rijeka, from 1940’s until today, as well as those who spent particular part of their working life outside of Croatia, in which they eventually returned. We are inviting all interested individuals to participate in conversation with researchers who will be collecting different expectations and results of the citizens of Rijeka and foreigners in Rijeka who has the experience of migrations. The research will be held douring February 2017. Participants will be additionaly informed about the course of the research.

We are kindly asking everyone interested to send via e-mail this informations:

 • name
 • surname
 • age
 • sex
 • profession
 • place of origin
 • year of coming to Rijeka
 • reason for coming to Rijeka
 • status (citizenship or temporary/permanent stay)
 • contact: e-mail and mobile phone

After the collected data, selection of candidates will be made according to the mentioned socio-demographic characteristics and variables of candidates. Individuals who will not be selected for the participation in the research, we’ll try to include in various other formats of participation in the project – workshops, lectures, touring guides, etc.

Everyone interested in this open call should apply until January 20th, 2017, on e-mail: marina.tkalcic@mmsu.hr, or by phone on: +385 (0)91 548 9427.

RISK CHANGE (RC) is a project co-financed by EU program – Creative Europe. During four years (July 1st, 2016 – May 31st, 2020) the project is going to work on creating, connecting, comparing, and promoting of European contemporary interdisciplinary arts connected with social studies, applied sciences and migrations. The goal is building of networks and inter-connectedness between migrants and local residents, striveing towards integration of cultural diversity connected with contemporary processes of migrations and constant social and cultural change in 21st century.

cropped-rc-logo-text-mini.jpg   eu-co-founded-mini  mk_logo  grad_logo


Photo copyrights: Hotel Bonavia, Rijeka

Advertisements