neli_ministarstvo

Neli Ružić 

Sjene budućnosti

MMSU, 13. 12. 2016. – 13. 1. 2017.

Otvorenje: 13. 12. 2016. u 19 sati, MMSU
U suradnji s Galerijom umjetnina, Split.

Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci otvara samostalnu izložbu umjetnice Neli Ružić pod nazivom Sjene budućnosti13. prosinca u 19 sati.

Izložba Neli Ružić, Sjene budućnosti prva je epizoda aktivnosti unutar EU projekta RISK CHANGE! / RISKIRAJ PROMJENU! u organizaciji MMSU-a.

Središnju ulogu u dvadeset i pet izloženih radova zauzima tema kulturnog sjećanja. Polazeći od istraživanja vlastitih memorijskih kodova, a suočavajući se s pojavom politizacije memorije, Ružić istražuje metode zaborava, brisanja, negacije i potpune dekonstrukcije, stvarajući nove strukture iz ostataka prošlosti, kombinirajući imaginarne i povijesne prostore.

U većini slučajeva pozivajući na politička pitanja, teme individualne i kolektivne memorije sagledava u terminima brisanja, ponavljanja, prisjećanja, utemeljenih ponajprije u vlastitom iskustvu lomova i kulturnog izmještanja koje se dogodilo triput: društvenim preokretom u domicilnoj Hrvatskoj (Jugoslaviji) početkom devedesetih, odlaskom iz nje krajem devedesetih te iznuđenim povratkom nakon trinaest godina.
Vezuje se na razlučivanje sjećanja (memorije) od povijesti kako tumači Pierre Nora, favorizirajući sjećanje kao svakodnevnu i živu aktivnost, koja je iz suvremenog razvijenog svijeta, u korist povijesti, sasvim isčezla. Zamjerka povijesti koja “uvijek predstavlja problematičnu reprezentaciju prošlosti”, odnosi se na načelo racionalizacije (filtriranje i razvrstavanje) kojim se rukovodi prilikom legitimiranja prošlosti. Suprotno tome, sjećanje kao živu aktivnost podložnu promjenama (zaboravu i ponovnom buđenju) smatra iskonskim i spontanim činom, neotpornim na cenzuru i manipulaciju, dakle, posve ljudskim procesiranjem gomilanja života. Takvim sjećanjem zaokupljen je rad Neli Ružić, gdje suspregnuta mjesta i neizrečene misli, postaju poticajan materijal za nadopunu praznina koje povijest nije registrirala, ili je namjerno preskočila. Drugim riječima, bez obzira što koristi sve postupke označavanja kulturne mnemotehnike – prianja uz pejzaž, pjesme, ručni rad (vez), pažnju ne usmjerava na poznate i provjerene “fiksne točke u prošlosti”.
Nepovjerenje spram izricanja povijesti i dominantnih narativa otvara temu prenosivosti i premošćivanja, kako teritorijalne tako i mentalne i emocionalne, koja se u Nelinom radu na razne načine ponavlja. Dva su mjesta kojima se stalno vraća – planine i materinji jezik – dva suprotna izbora, između eskapizma i fundirajućeg sjećanja na vlastitost.

eu-co-founded-mini          mk_logo      grad_logo


Neli Ružić

Shadows of the Future
MMSU, 13/12/2016 – 13/1/2017
Opening: 13/12/2016 at 7pm

In cooperation with the Museum of Fine Arts, Split

The Museum of Modern and Contemporary Art of Rijeka is opening the solo exhibition Shadows of the Future by the artist Neli Ružić, on December 13, 2016 at 7 pm.

Exhibition Shadows of the Future by Neli Ružić is a first episode of activities within EU project RISK CHANGE held in MMSU.

In the twenty-five artworks exhibited, the concept of cultural remembrances and its several registers fulfill the preeminent role: starting from the investigation of her own memory codes, and facing the issue of the politicization of memory, the artist explores the methods of oblivion, erasure, negation, and complete deconstruction, creating new structures from the remnants of the past, by combining imaginary and historical spaces.

In most cases, the artist makes reference to political issues, whereby she treats her topics of individual and collective memory in terms of erasure, repetition, and remembrance, basing herself primarily on her own experience of ruptures and cultural displacement, which occurred thrice: with the social overturn in her homeland of Croatia (Yugoslavia), her departure in the late 1990s, and her unwilling return thirteen years later.
Relying on the discernment between memory and history as interpreted by Pierre Nora, she prefers memory as an everyday, living activity, which has completely disappeared from the modern, developed world in favour of history. Thereby the negative aspect of history is that it “always stands for a problematic representation of the past” and uses the principle of rationalization (filtering and classification) in order to legitimize that past. Contrary to that, the artist considers memory, as a living activity subject to change (forgetting and recalling), to be a primordial and spontaneous act, non-resistant to censorship or manipulation – in other words, a perfectly human way of processing the accumulated life. It is this kind of memory that one encounters in the work of Neli Ružić, where suppressed places and unarticulated thoughts become an inspiring material to fill the gaps that history has never registered, or perhaps it has overlooked them intentionally. Thus, regardless of the fact that she uses the whole range of procedures in rendering cultural mnemotechnics – adherence to the landscape, songs, and handwork (embroidery) – she does not focus on the familiar and tested “fixed points in the past”. Mistrust towards articulating history and the dominant narratives, raises the issue of translatability and bridging, on territorial as well as mental or emotional level, which recurs in the work of Neli Ružić in various forms.
There are two places Neli Ružić keeps revisiting – mountains and her mother tongue – as two opposite choices between escapism and the “founding memory” of the self.

eu-co-founded-minimk_logo    grad_logo

Advertisements