JAVNI POZIV ZA ISTRAŽIVAČE NA EU PROJEKTU RISK CHANGE / RISKIRAJ PROMJENU!

Rok za prijavu: 16. rujna 2016. 

Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci poziva zainteresirane pojedince koji bi na europskom projektu RISK CHANGE / RISKIRAJ PROMJENU! (1. 6. 2016. – 31. 5. 2020.) provodili terensko istraživanje na području Rijeke i okolice od početka listopada 2016. do konca lipnja 2017. godine.

Projektom RISK CHANGE / RISKIRAJ PROMJENU! bavimo se migracijskim procesima kao aktualnim društvenim fenomenom koji nas postavlja na sjecišta lokalnih i globalnih kriza, označenim izmjenama demografskih priliva i otjecanja. Kroz četiri godine radimo na kreiranju, povezivanju, uspoređivanju i promoviranju europske interdisciplinarne suvremene umjetnosti, društvenih studija, primijenjenih znanosti i lokalnih inicijativa s ciljem podržavanja kulturne raznolikosti povezane s aktualnim migracijskim procesima i neprestanim društvenim i demografskim mijenama.

Projektne aktivnosti – umjetničke rezidencije, izložbe, predavanja, simpozije, obrazovne programe, radionice, putujuće rezidencije, otvorene laboratorije i mobilne aplikacije – usmjeravamo razvijanju inovativnih pristupa u kulturnoj i umjetničkoj produkciji, osnaživanju društvene i kulturne integracije te uključivanju publike u kreativne procese. Interdisciplinarnim pristupom umjetnosti, kulturi, znanosti i ICT tehnologiji usmjeravamo se na faktore promjene i ekscesa, u najširem smislu definirane – prekoračenjem ovlasti, prijelazima redovne granice, prestupanjem mjere ili propisa. Okupljajući različite umjetničke, teorijske i praktične priloge koji se bave današnjim ekscesivnim stanjem,  projekt se nameće kao poligon upravljanja svakodnevnim rizikom. Više o projektu: https://riskchangeproject.wordpress.com/.

Uloga istraživača predviđa:

  1. konkretno definiranje ciljanih skupina,
  2. rad na razvoju upitnika koji će biti temelj za komunikaciju s migrantskim skupinama iz različitih vremenskih perioda,
  3. provođenje kvalitativnog i kvantitativnog istraživanja koje predviđa 60 intervjua s ciljanim skupinama – do konca travnja 2017.
  4. izvješće provedenog istraživanja – do konca lipnja 2017.

Pitanja s kojima se projekt suočava su:

Što podrazumijevamo pod pojmom migracije? Kako lokalna zajednica reagira na migracije i trenutnu migrantsku problematiku? Kako je tema migracije ugrađena (ako jest) u nacionalne politike? Koje se specifične kulturne, obrazovne i socijalne metode koriste u lokalnoj / nacionalnoj migrantskoj politici? Koji su strahovi lokalne zajednice vezani uz procese migracija? …

Preliminarne ciljane skupine:

a/ privremene migracije – emigracija: npr. njegovateljice u Italiji, od 90-ih

b/  ekonomske migracije – imigracija: radne migracije nakon Drugog svjetskog rata do 90-ih / migracije visoko kvalificiranih radnih skupina  – imigracija: npr. menadžeri i zaposlenici na vodećim pozicijama u Rijeci / emigracija: liječnici, IT stručnjaci; od 2000.

c/ migracije na tržištu znanja – emigracija: brain drain mlade generacije, od 2000.

d/ prisilne migracije – imigracija: izbjeglice i azilanti iz ratom pogođenih područja, od 90-ih

e/ neregularne migracije – imigracija/emigracija: neevidentirani radnici, radnici na crno

f/ kulturne i lifestyle migracije – imigracija/emigracija: iz ljubavi, queer veze, obiteljske spone, od 2000.

Rok za prijavu: 16. rujan 2016. godine.

Prijava mora sadržavati motivacijsko pismo i životopis, a dostavlja se na e-mail: marina.tkalcic@mmsu.hr, s naznakom ‘RISK CHANGE – prijava za istraživače’.

***

Projekt je sastavni dio programske linije Kuhinja – centar kreativnih migracija u sklopu programa

 Rijeka 2020: Luka razlicitosti.


OPEN CALL FOR RESEARCHERS ON EU PROJECT RISK CHANGE

Deadline for applications: September 16th, 2016

Museum of Modern and Contemporary Art in Rijeka invites all interested individuals for conducting field research within the EU project RISK CHANGE (June 1th, 2016 – May 31st, 2020). The research will be conducted in the city of Rijeka and the surrounding area, from October 2016 until the end of June 2017.
Within the RISK CHANGE project we are dealing with migration processes as actual social phenomenon that place us at the intersection of the local and global crisis, marked with the changes of demographic positive and negative fluxes. During four years we will work on creating, connecting, comparing and dissemination of European interdisciplinary and contemporary art, social studies, applied sciences, and local initiatives with the goal of supporting of cultural diversity connected with actual migration processes and continuous social and demographic changes.
Project activities – art residencies, exhibitions, lectures, symposiums, educational programs, workshops, touring residencies, open labs and mobile application – are directed to development of inovative approaches in cultural and art production, strengthening of social and cultural integration, and audience involvement in creative processes. Through interdisciplinary approach to art, culture, science and ICT technology we are focusing on factors of change and excess, in broader sense defined with exceeding of authority, crossing of regular border, transgression of regulation or particular measure. By gathering different artistic, theoretical and practical contributions which adress today’s excessive state, the project arises as the polygon for controlling of everyday risk. More about project find here: https://riskchangeproject.wordpress.com/.

Role of the researcher covers:

  1. defining of specific target groups,
  2.  development of the questionnaire as the base for communication with migrant groups from different periods of time,
  3. conducting of qualitative and quantitative research which includes 60 interviews with target groups – until the end of April 2017,
  4. report about conducted research – until the end of June 2017

The issues project is facing with are:
What we mean by migration? How the local community reacts on migrations and current migrant issue? How is the question of migration embedded (if it is) in national politics? Which specific cultural, educational and social methods are used in local /national migrant policy? What are the fears of local community connected with migration processes? …

Preliminary target groups are:
a/ temporary migrations – emigration: for example, nurses in Italy, from 90’s,

b/ economic migrations – imigration:  work migrations after Second World War until 90’s / migrations of high qualified worker groups – imigration: for example, menagers and high ranked employees in Rijeka / emigration: doctors, IT experts; from 2000,
c/ migrations at knowledge market  – emigration: brain drain of younger generation, from 2000,
d/ forced migrations – imigration: refugees and asylum seekers from war-affected areas, from 90’s,
e/ irregular migrations – imigration/emigration: unrecorded workers, illegal workers,

f/ culture and lifestyle migrations – imigration/emigration: from love, queer relationships, family connections, from 2000.

Deadline for application: September 16th, 2016
Application must contain letter of motivation and CV, and shall be submitted to e-mail: marina.tkalcic@mmsu.hr, with note ‘RISK CHANGE – application for researchers’.

***

The project is an integral part of the Kitchen – Center for Creative Migrations program line within the project Rijeka 2020: Port of Diversity.

risk - logoi