U petak, 15. srpnja 2016. godine održali smo u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti prvi partnerski sastanak s kolegicama iz zagrebačkog Centra za mirovne studije (CMS), Ivom Zenzerović i Julijom Kranjec. Na sastanku smo predstavili projekt RISK CHANGE kroz hodogram aktivnosti, te smo raspravljali o načinima međusobne suradnje na integraciji migranata u lokalne zajednice. Raspravljali smo o samoj definiciji migranta i etičkim kodeksima bitnima u istraživačkom dijelu projekta koji se sastoji od direktnih intervjua s migrantima / azilantima u kontekstu kojih su moguće određene prepreke u pristupu migrantskim zajednicama, poput lingvističke barijere, gatekeeper-a (osobe koja bi mogla biti u funkciji ograničavanja pristupa zajednici unutar koje figurira kao ‘predvoditelj’), zatvorene zajednice i sl., a o čemu smo razgovarali i na kick-off sastanku u Mariboru.

Kolegice iz CMS-a su nam predstavile svoj idejni program Integracijskog interkulturalnog centra (IIC) kao središnjeg mjesta društvenog i socio-ekonomskog osnaživanja izbjeglica i migranata, te mjesta interkulturalnog susreta domaćeg i novopridošlog stanovništva. IIC predstavljen je kao prostor susreta, dijaloga i suradnje, mjesto povezivanja raznih aktera u zajednici (informiranja, okupljanja, motiviranja i uključivanja ljudi odozdo).

Sam centar funkcionirao bi na nekoliko razina: socio-ekonomska integracija migranata, stjecanje prava i građanska integracija, kulturna integracija. U kontekstu navedenoga raspravljali smo o mogućnostima pokretanja IIC-a u Rijeci, u sklopu programske linije Kitchen – Centra za kreativne migracije, kao dijela programa Rijeka 2020: Luka različitosti. Samim time stremimo daljnjem otvaranju Rijeke kao mjesta susreta i grada otvorenoga za prihvat različitih migrantskih skupina, s obzirom da je Rijeka već pokazala izuzetnu susretljivost i spremnost da iznađe rješenje za izbjeglice koje već nekoliko godina žive u gradu. Svakako je bitno istaknuti kako je RISK CHANGE u suradnji s programom Rijeka 2020: Luka različitosti, te brojnim partnerima na nacionalnoj i lokalnoj razini (s kojima suradnja tek predstoji) prilika da Rijeka postane prvi grad u Hrvatskoj koji će se priključiti mreži gradova usmjerenih na dobrodošlicu izbjeglicama/migrantima, što je napomenula kolegica Julija Kranjec.

Nakon sastanka u MMSU, s kolegicama iz CMS-a susreli smo se i s gradonačelnikom Grada Rijeke, Vojkom Obersnelom, kojemu smo također predstavili projekt RISK CHANGE i rad Centra za mirovne studije, te raspravljali o gradskim smještajnim kapacitetima kao mogućim mjestima za prihvat migranata. Gradonačelnik je istaknuo kako će upoznati predstavnike gradskih Odjela s problematikom projekta i prihvata migranata u lokalnu zajednicu, te nam poslati kontakte osoba koje će biti zadužene za pronalazak adekvatnih smještajnih jedinica. Razgovarali smo i o riječkom Brodogradilištu i kvotama za strane radnike koji se zapošljavaju u Rijeci. U kontekstu navedenoga, gradonačelnik će nam predstaviti informacije o postojećim kvotama, odnosno proslijedit će kontakte osoba koje su već zaposlene prema toj kvoti, ali i kontakte odgovornih osoba unutar Brodogradilišta zaduženih za zapošljavanje stranih radnika.

S obzirom na otvorenost gradskih struktura i predstavnika lokalne vlasti u smjeru pozitivne partnerske suradnje na projektu RISK CHANGE, očekujemo uspješan period zajedničkog rada na integracijskim politikama i otvaranja Rijeke (ali i Zagreba) za prihvat različitih migrantskih skupina.


On Friday, July 15th, 2016 we held our first partner meeting at Museum of Modern and Contemporary Art with colleagues from Center for Peace Studies (CPS / CMS), Iva Zenzerović and Julija Kranjec. At the meeting we have presented RISK CHANGE project through timeline of activities, and we discussed mutual cooperation in terms of integration of migrants in the local communities. Besides, we discussed about the definition of the term ‘migrant’, and ethical codes that are important within the research part of the project – it is consisted of direct interviews with migrants / asylum seekers. In fact, there could appear certain obstacles while trying to reach towards migrant communities, like linguistic barriers, gatekeepers (persons that could be in the function of limiting of access towards the community in which he/she is the leader), closed communities, etc. We also discussed those terms at the kick-off meeting in Maribor.

Coleagues from Center for Peace Studies presented their preliminary program for Integrated Intercultural Center (IIC) as a central place for social and socio-economic empowerment of migrants, and a place for intercultural meetings of local communities and newcomers. IIC is represented as a place for meetings, dialogue, cooperation, and a place for connecting of various community participants (informing, gathering, motivating, and including people from belove).

The center is going to operate on several levels: socio-economic integration of migrants, acquiring of rights and civil integration, cultural integration. In this context we have discussed about the possibilities of starting IIC in Rijeka, within the program line Kitchen – Center for Creative Migrations, as a part of the pogram Rijeka 2020: Port of Diversity. This is the way that leads us toward opening of Rijeka as a meeting point, and the city opened for acceptance of various migrant groups, and due to the fact that Rijeka already showed up with exceptional facility and willingness to find a solution for migrants who live for several years in the city. It is important to point out that RISK CHANGE is, in cooperation with the program Rijeka 2020: Port of Diversity, and numerous partners on national and local levels (with whom the cooperation is yet to come) opportunity for Rijeka to become first city in Croatia that will join the network of cities focused on the welcoming of migrants, said Julija Kranjec.

After the MMSU meeting, with colleagues from Center for Peace Studies, we met the Rijeka City major, Vojko Obersnel to whom we’ve presented RISK CHANGE project, and activities of CPS. With the city major we discussed about city acommodation for reception of migrants. He pointed out he will meet the representatives of City Departments with issues of the project, and reception of migrants in the local community. He will also send us contacts of persons in charge for finding adequate acommodation units. Besides, we discussed about Rijeka Shipyard, and quotas for foreign workers employed in Rijeka. In this context, the city major will give us the information about existing quotas, he will send the contacts of people already employed according to the quota, and contacts of persons in charge for employment of foreign workers within the Shipyard.

Given the openness of the city structures and representatives of local authorities in the direction of positive partner cooperation within the project RISK CHANGE, we are expecting succesfull period of mutual work on integration policies and opening of Rijeka (but also of Zagreb) for reception of various migrant groups.

 

Advertisements