RISK CHANGE (RC)  je projekt sufinanciran programom Europske unije – Kreativna Europa, koji će tijekom četiri godine (1. 6. 2016. – 31. 5. 2020.) raditi na kreiranju, povezivanju, uspoređivanju i promoviranju europske suvremene interdisciplinarne umjetnosti povezane s društvenim studijima, primijenjenim znanostima i migracijama, a s ciljem izgradnje mreža i povezanosti između migranata i lokalnog stanovništva stremeći integraciji kulturne raznolikosti povezane sa suvremenim procesima migracija i konstantnom društvenom i kulturnom mijenom u 21. stoljeću.  Kroz održavanje i daljnji razvoj interdisciplinarnih kulturnih okruženja u odnosu na informacijske i komunikacijske znanosti (ICT), znanost i umjetnost, mobilne strategije, projekt će nastojati izgraditi nove prakse usmjerene uključenju publike u kreativne procese. Navedeni ciljevi ostvarit će se kroz organizaciju i pokretanje umjetničkih rezidencija, konferencija, simpozija, radionica, izložbi, otvorenih laboratorija, mobilne aplikacije, te kroz uspostavu novih kulturnih mreža.

RISK CHANGE se odnosi na ljude koji su primorani na rizik promjene koja bi im trebala omogućiti bolji život. RISK je riječ koja se odnosi na migrante, a CHANGE je riječ koja predstavlja naseljene stanovnike koji nisu u procesu migriranja. Radi se o dvije suprotstavljene strane – 2 ciljane grupe projekta. Unutar projekta radi se svakako o usmjerenosti na faktor promjene koja stremi prema aktualiziranju suvremenog društvenog fenomena, a kroz aktivnu povezanost trans- i inter-disciplinarne umjetnosti, kulture, znanosti, ICT tehnologije i kreiranja novih publika koje će biti integrirane u sve procese RC-a. Svaki od partnera projekta će, u odnosu na nacionalne prilike i migracijske politike, razvijati umjetničko-istraživačke programe koji će u fokus stavljati integraciju migranata u lokalne zajednice.

Projekt je sastavni dio programske linije Kitchen – Centra za kreativne migracije u sklopu programa Rijeka 2020: Luka različitosti.

Nositelj projekta je KID KIBLA (Maribor, Slovenija), a osim MMSU-a ostali partneri na projektu su RIXC (Riga, Latvija), ACAX/League of Independent Art Spaces (Budimpešta, Mađarska), 7scenes (Amsterdam, Nizozemska), ZINC (Marseille, Francuska), FOPSIM (Zejtun, Malta), MSUV – Muzej savremene umetnosti Vojvodine (Novi Sad, Srbija), Department of Philosophy and History of Science, School of Science (Sveučilište u Ateni, Grčka), The Mighty Creatives  (Leicester, Engleska).

Strateški ciljevi projekta:

 1. transnacionalna mobilnost: usredotočujući se na europski urbani teritorij, RC će osigurati transnacionalnu mobilnost europskih stručnjaka/umjetnika/produkcija u EU i šire, a kroz postojeće mreže RC partnera. RC je usko povezan s različitim lokalnim zajednicama svih partnerskih zemalja.
 2. razvijanje publike: uspostavljanje aktivnog sudjelovanja različitih ciljanih publika, posebice novopridošlih migranata i ljudi koji žive u multikulturnim zajednicama i u dijaspori, a kroz osnaživanje aktivnog interesa za pitanja buduće društvene strukture, znanosti i tehnologije. Radit će se na stimuliranju aktivnog građanstva kroz poticanje kreativnog razmišljanja i aktivne participacije. To će se postići organiziranjem suradnje, radionica, treninga, edukativnih aktivnosti, umjetničke produkcije, modula kreativnih ideja. RC konstruktivno predlaže kulturne modele kritičkog mišljenja, aktivizma, kreativnih ideja i eksperimentiranja s ICT tehnologijom, znanstvenih metoda, istraživanja i programa uključivanja publike u proces stvaranja.
 3. digitalizacija: a) temelj RC-a je razvoj inovativne i proširene mobilne aplikacije koja je u uskoj povezanosti s izgradnjom nove publike, b) razvijanje modula kreativnih ideja (Creative Idea Modules), c) produkcija i prezentacija interaktivnih instalacija, itd.

Specifični ciljevi:

 • usmjeravanje lokalnog stanovništva na razmišljanje o mobilnosti i multikulturalnoj razmjeni,
 • povećanje komunikacije i razmjene između migranata i lokalnog stanovništva radi bolje integracije,
 • stimulacija suradnje i umrežavanja između stručnjaka i migranata,
 • utjecaj na javno mišljenje o migracijama kroz kreativnu komunikaciju,
 • ohrabrivanje interkulturalnog dijaloga i solidarnosti, te razvoj interkulturalne platforme,
 • osnaživanje interdisciplinarnog kulturnog sektora, participativne umjetnosti, te ohrabrivanje transdisciplinarne prakse,
 • bavljenje društvenim, religijskim i kulturnim pozadinama migranata te lokalnog stanovništva kako bi se omogućile stimulativna razmjena i točke umrežavanja.

Očekivanja i rezultati:

 • doprijeti do ciljanih grupa unutar lokalne i nacionalne zajednice,
 • omogućiti nova znanja i vještine partnera u polju migracija,
 • uključiti nove suradnike i publike s posebnim naglaskom na multikulturne zajednice i migracijske centre,
 • omogućiti nove mogućnosti za kulturne radnike,
 • povezati definirane ciljane skupine na zajedničkom radu u interdsciplinarnim putujućim rezidencijalnim razmjenama, otvorenim laboratorijima, radionicama kreativnih ideja, itd.
 • omogućiti kreiranje programa, novih umjetničkih produkcija i ostalih umjetničkih i ICT sadržaja koji progovaraju o trenutnim migracijskim problemima unutar EU,
 • izrada komparativnih izvještaja tijekom studijskih posjeta lokalnim, regionalnim i nacionalnim multikulturnim zajednicama, obiteljima i izbjegličkim centrima, imigrantskim udruženjima, azilima, detencijskim kampovima, zatvorima,
 • komunikacija s aktivnim migrantima koji će svojim radom doprinijeti projektu,
 • kreiranje održivog modela umrežavanja lokalnih, regionalnih i nacionalnih sudionika projekta,
 • omogućiti nova ljudska prava: izmijeniti suvremene mitove i artificijelno, politički konstruirano javno mišljenje o migrantima konstruirajući nove identitete korištenjem novih umjetničkih, tehnoloških i znanstvenih formi na kreativan način.

 


RISK CHANGE (RC) is a project co-financed by EU program – Creative Europe. During four years (July 1st, 2016 – May 31st, 2020) the project is going to work on creating, connecting, comparing, and promoting of European contemporary interdisciplinary arts connected with social studies, applied sciences and migrations. The goal is building of networks and inter-connectedness between migrants and local residents, striveing towards integration of cultural diversity connected with contemporary processes of migrations and constant social and cultural change in 21st century. Through maintaining and further development of interdisciplinary cultural circles in relation to ICT, science and art, mobile strategies, the project will try to build new practices aimed at the inclusion of audience in the creative processes. Mentioned goals will be realized through organization and starting of art residencies, conferences, symposiums, workshops, exhibitions, open labs, mobile application, and throughout the establishing of new cultural networks.

RISK CHANGE is alluding to people who must take a risk of change for the best. RISK is a word for migrants and CHANGE is a word for settled inhabitants/non-migrants – two conflicting sides, 2 main target groups. The project is also about the focus on change factor, aimed at actualizing contemporary social phenomena through active connectivity of trans- and inter- disciplinary art, culture, science, ICT and new audiences which is integrated into all RC processes. Each partner of the project will, in relation to national circumstances and migration politics, develop artistic research program that will focus on integration of migrants into the local communities.

The project is integral part of program line Kitchen – Center for creative migrations within program Rijeka 2020: Port of Diversity.

Project leader is KID KIBLA, and besides MMSU partners of the project are: RIXC (Riga, Latvia), ACAX/ League of Independent Art Spaces (Budapest, Hungary), 7scenes (Amsterdam, Netherlands), ZINC (Marseille, France),FOPSIM (Zejtun, Malta), MSUV – Museum of contemporary art Vojvodina(Novi Sad, Serbia), Department of Philosophy and History of Science, School of Science (University of Athens, Greece), The Mighty Creatives (London, England).

Strategic objectives:

 1. Transnational mobility – embracing European urban territory, RC will assure transnational mobility of EU experts/artists/productions in EU and wider through established networks of RC partners. RC is strongly connected to different local communities of all partners.
 2. Audience development – consolidate active participation of different target audiences, esp. new immigrants and people living in multicultural communities and in diasporas, by strengthening active interest in public issues of future social structure, sciences, technology. The project will work on stimulating active citizenship through creative thinking and active participation by co-workings, workshops, trainings, education, hands-on creation, art production, creative communication, creative idea modules. RC constructively shares cultural models of critical thinking, activism, creative acts and experimentation with ICT, scientific methods, research and community engaging programs.
 3. Digitalisation – a) developing an innovative augmented reality mobile application as the heart of the RC strongly connected to building the audience, b) digital upgrade of creative idea modules, c) production and presentation of interactive installations, etc.

Specific objectives:

 • to integrate the local communities (non-migrants) into ideas of mobility and multicultural exchange,
 • to increase communication and exchange between migrant and non-migrant individuals and communities for better integration,
 • to stimulate co-working/networking models amongst experts and migrants,
 • to influence public views on migrations through creative communication,
 • to encourage intercultural dialogue and solidarity, and development of intercultural platforms,
 • to empower the interdisciplinary culture sector, participatory art and encourage trans-disciplinary practices,
 • to engage with social, religious and cultural backgrounds of migrants and non-migrants for stimulating exchanges and melting points/networking.

Expectations and results:

 • to reach the target groups within local and national community,
 • enable new knowledge and expertise in the field of migrations,
 • involvement of new audiences with special emphasis on multicultural communities and migration centers,
 • new opportunities for cultural workers,
 • connecting defined groups to work together in interdisciplinary  touring teams, open labs, on creative idea sessions, co-workings and other forms, connected to different local multicultural communities
 • reports on migration issues in EU today with emphasis on the use of artistic material in representation of border-related technologies,
 • comparative reports on study visits in local, regional and national multicultural communities, families and refugees centres, migrant associations, asylum houses, detention camps, prisons, etc.,
 • communication with active migrants who will contribute to the project with their work,
 • creation of sustainable co-working model of networking of local, regional and national participants of the project,
 • enabling a new human right: to re-invent contemporary myths and artificially/politically constructed mass media public opinion by new forms and identities in a creative manner to engineer the future.
Advertisements